تا چه زمانی ویروس ایدز بیرون از بدن زنده می ماند؟

طریقه انتقال ویروس ایدز و مدت زمان زنده ماندن آن در محیط بیرون از بدن

تا چه زمانی انگل ها و میکروب ها بیرون از بدن زنده می ماند؟

طریقه انتقال انگل ها و میکروب ها و مدت زمان زنده ماندن آن در محیط بیرون از بدن

تا چه زمانی ویروس هپاتیت بیرون از بدن زنده می ماند؟

طریقه انتقال ویروس هپاتیت و مدت زمان زنده ماندن آن در محیط بیرون از بدن

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران