فرا خوان اخير سازمان جهاني بهداشت در خصوص ارائه طر ح هاي تحقيقاتي

فرا خوان اخير سازمان جهاني بهداشت در خصوص ارائه طر ح هاي تحقيقاتي تحت عنوان Proposal for Demonstra در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

پروژه هاي تحقيقاتي مي بايستي در زمينه هاي واكسن، درمان هاي جديد براي شرايط محلي يا حتي مراحل تشخيص و غيره باشد

 لازم به توضيح است اطلاعات بيشتر جهت ارائه پروپوزال ها و طر ح هاي تحقيقاتي در سايت هاي زير نيز قابل دسترسي است :

http://www.who.int/phi/demonstration projects/en/index.html

http://www.emro.who.int/rpc-news/call-for-demonstration-projects.html

فرم ورود به آزمایشگاه دکتر شریفی

اشتراک در خبرنامه آزمایشگاه دکتر شریفی

لصفا ایمیل و نام خود را وارد کنید تا از جدیدترین مطالب پزشکی آگاه شوید!
پوشه اسپم ایمیل خود را چک نمائید! آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان