کرونا ویروس عامل MERS

ویروس سندرم تنفسی خاور میانه

بیمار مبتلا به فرم شدید سالک

اتفاق امروز، نمونه مثبت لیشمانیاز پوستی

انگل شناسی پنجمین جایزه نوبل خود را گرفت

جایزه نوبل 2015 نصیب انگل شناسی شد

روش صحیح انجام آنتی بیوگرام

روش انجام آنتی بیوگرام

آزمایش آنتي مولرين هورمون AMH

آزمایش آنتي مولرين هورمون AMH يا Mullerian inhibiting substance: MIS

بیماریزایی و درمان عفونت با گونه های کریپتوسپوریدیوم

بیماریزایی و درمان عفونت با کریپتوسپوریدیوم

انگل شناسی پنجمین جایزه نوبل خود را صاحب شد

جایزه نوبل 2015 نصیب انگل شناسی شد

تاکسونومی گونه های کریپتوسپوریدیوم

ژنوتیپ گونه های کریپتوسپوریدیوم

اسلایدهای درسی آمیب ها

دانلود اسلایدهای درسی

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران