انگل شناسی پنجمین جایزه نوبل خود را صاحب شد

جایزه نوبل 2015 نصیب انگل شناسی شد

تاکسونومی گونه های کریپتوسپوریدیوم

ژنوتیپ گونه های کریپتوسپوریدیوم

اسلایدهای درسی آمیب ها

دانلود اسلایدهای درسی

مقاومت دارویی در سودوموناس آئروژینوزا

مقاومت دارویی در سودوموناس آئروژینوزا عامل مهم فرصت طلب در عفونت های بمارستانی

بیمار مبتلا به فرم شدید سالک

اتفاق امروز، نمونه مثبت لیشمانیاز پوستی

اسلاید مقدمه انگل شناسی

دانلود اسلاید مقدمه انگل‌شناسی

روش صحیح انجام آنتی بیوگرام

روش انجام آنتی بیوگرام

مکانیسم های مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی

مکانیسم های مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی عامل مهم مرگ و میر در عفونت های بیمارستانی

بیماریزایی و درمان عفونت با گونه های کریپتوسپوریدیوم

بیماریزایی و درمان عفونت با کریپتوسپوریدیوم

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران