اسینتوباکتر بومانی عامل مهم عفونت های بیمارستانی

 اسینتوباکتر بومانی عامل مهم مرگ و میر در عفونت های بیمارستانی به دلیل مقاومت دارویی

سویه های کیست هیداتیک ایران

سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس شایع در ایران

مدت زمان زنده ماندن عوامل عفونی مهم در محیط بیرون

انتقال عوامل مهم عفونی و مدت زمان زنده ماندن آنها در محیط بیرون از بدن

زیر مجموعه ها

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران