آزمایش AMH

 Mullerian inhibiting substance

تفسیر آزمایشات تیروئید

Interpretation of Thyroid tests

آزمایش تیروئید TSH

Thyroid stimulating hormone

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران