آزمایش حصبه

Widal test

آزمایش ویدال جهت تشخیص حصبه بصورت روزانه در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان، آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی، آزمایشگاه در اصفهان انجام می گیرد

آزمایش ویدال

آزمایش ویدال متکی بر واکنش در یک لوله آزمایش و یا روی اسلاید ما بین آنتی بادی ای علیه سالمونلا موجود در نمونه خون فرد آلوده و آنتی ژن های خاصی که از باکتری سالمونلا تایفی جدا شده است انجام می شود. در این آزمایش با تولید توده آگلوتینین (آگلوتیناسیون) که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است تیفوئید یا حصبه تشخیص داده می شود.

در این روش نمی توان بین عفونت حاد یا کنونی و عفونت قبلی یا مزمن افتراق داد. بهترین روش برای تشخیص حصبه کشت خون می باشد.

آزمایشگاه کشت خون

آزمایشگاه در اصفهان

آزمایشگاه حصبه

آزمایشگاه دکتر شریفی

 Hclhda'hi

Hclhda

 

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران