مسئول فنی آزمایشگاه دکتر شریفی

مسئول فنی آزمایشگاه

 

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول فنی

دکتری علوم آزمایشگاهی

فروغ شریفی

 

دکتر فروغ شریفیدکتر فروغ شریفی متخصص علوم آزمایشگاهی

دکترای علوم آزمایشگاهی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مسئول فنی آزمایشگاه

 

 

 

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران