پرسنل آزمایشگاه دکتر شریفی

لیست پرسنل آزمایشگاه دکتر شریفی

 

پذیرش آزمایشگاه دکتر شریفی

 

Hclhda'hi, Hclhda 

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول پذیرش آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم حاجی عابدینی

 

پذیرش بیماران آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم الهی

 

پذیرش بیماران آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم مزروعی

 

پذیرش بیماران آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم کاظمی

 

 

Hclhda'hi, Hclhda 

بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتر شریفی

Hclhda'hi, Hclhda

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

محمود ابراهیمی

 

پرسنل بخش بیوشیمی آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم حیدریان

 

بخش هورمون آزمایشگاه دکتر شریفی

Hclhda'hi, Hclhda

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول بخش هورمون آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

مظفر هوشنگی

 

پرسنل بخش هورمون آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم کشتی آرا

 

پرسنل بخش هورمون آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم 

 

پرسنل بخش هورمون آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم 

 

 

بخش مولکولی آزمایشگاه دکتر شریفی

 Hclhda'hi, Hclhda

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول بخش مولکولی آزمایشگاه دکتر شریفی

دکترای تخصصی

دکتر بهرام باقرپور

 

پرسنل بخش PCR آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم سلیمانی

 

 

بخش میکروبیولوژی و ادرار آزمایشگاه دکتر شریفی

Hclhda'hi, Hclhda

 

 

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

پرسنل بخش میکروبیولوژی و انگل شناسی

کارشناس

خانم احسانی

 

پرسنل بخش میکروبیولوژی و انگل شناسی

کارشناس

 

 

مسئول بخش 

دکتری تخصصی

رسول جعفری

 

نمونه گیری آزمایشگاه دکتر شریفی

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول بخش نمونه گیری آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

خانم مزروعی

 

پرسنل بخش نمونه گیری آزمایشگاه دکتر شریفی

 

 

 

پرسنل بخش نمونه گیری آزمایشگاه دکتر شریفی

 

 

 

 

خون آزمایشگاه دکتر شریفی

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول بخش هماتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی

کارشناس

مهدی شاه کرمی

 

فرم ورود به آزمایشگاه دکتر شریفی

اشتراک در خبرنامه آزمایشگاه دکتر شریفی

لصفا ایمیل و نام خود را وارد کنید تا از جدیدترین مطالب پزشکی آگاه شوید!
پوشه اسپم ایمیل خود را چک نمائید! آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان