ANCAS گروهی از آنتی بادی هامی باشند که به آنزیم موجود در سیتوپلاسم نوتروفیل ها باند می شوند. آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل یا ANCA در بیماران با نوع شدید واسکولیت و همچنین در بعضی دیگر از بیماریها یافت
می شود. ممکن است ANCA ارزش تشخیصی و نیز پیش آگهی در بیماری داشته باشد.
روش آزمایش : آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل یا ANCA با استفاده از نوتروفیل های انسانی (یامونوسیت) که روی یک لام شیشه ای تثبیت شده اند بررسی می شود. سرم انسان یا فرد مورد آزمایش به اسلاید شیشه ای اضافه شده و به وسیله حضور آنتی بادی های باند شده به سیتوپلاسم نوتروفیل ها تشخیص داده میشود.
ANCA در سیتوپلاسم با استفاده از روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم مشخص میشود. بدلیل آرتیفکت که می تواند در طول فیکساسیون اسلاید با اتانول اتفاق می افتد، الگو های رنگ آمیزی مجزا مشاهده میگردد.
در C-ANCA الگوهای رنگ آمیزی منتشر و گرانولی دیده میشود. در P-ANCA به صورت رنگ آمیزی اطراف هسته ای مشاهده می گردد. در بعضی مواقع یک الگوی رنگی اطراف هسته ای غیر واضح به عنوان A-ANCA و یا X-ANCA مشاهده میشود .

نتایج غیر طبیعی:

آنتی ژنC-ANCA: که با C-ANCA همراه میشود پروتئیناز –3 است، آزمایش کردن آنتی بادی بطور اختصاصی برای این آنزیم میتواند C-ANCA را تائید نماید.
آزمایش C-ANCA مثبت به همراه گرانولوماتوز وگنر در بیماران با بیماری فعال دیده می شود .

آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل ANCA

همراهی کلینیک آنتی‌ژن هدف الگوی رنگ آمیزی  
گرانولوماتوز وگنر پروتئیناز 3 گرانولر، سیتوپلاسمی منتشر C-ANCA
پلی‌آرتریت ندوزامیکروسکوپی، میلوپراکسیداز اطراف هسته P-ANCA
سندرم چرج اشتراس، لاکتوفرین
گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک، الاستاز
بیماریهای التهابی روده، کاتپسین  
سندرم Felty,s آنتی ژن های دیگر  
HIV ، اندوکاردیت ، ناشناخته اطراف هسته ای غیرتیپیک A-ANCA  یا

 X-ANCA

بیماریهای التهابی روده

 

در ارتباط با فعالیت و وسعت بیماری ، C-ANCA حدودا حساسیت 50 تا 90% برای گرانوماتوز وگنر دارد. بعلاوه اگر چه C-ANCA احتمالا بطور اتفاقی در تعدادی از واسکولیتهای دیگر دیده میشود (مثل سندرم چرج اشتراس، پلی آرتریت ندوزا) C-ANCA بطور نسبی جهت گرانولوماتوز وگنر اختصاصی و با ویژگی بیشتر از 90% میباشد. در مواردی، نه همه بیماران با گرانولوماتوز وگنر غلظت C-ANCA احتمال دارد که با فعالیت بیماری مرتبط باشد. اضافه بر وجود یک مارکر تشخیصی، آزمایش C-ANCA ممکن است در شناسایی نقش اتیولوژیک در گرانولوماتوز را داشته باشد .
P-ANCA: با باند شدن به آنزیمهای مختلف که شامل میلو پراکسیداز ، لا کتوفرین ، الا ستاز ، کا تپسین و غیره مربوط می باشد. P-ANCA و مخصوصا آنتی بادی های علیه میلو پراکسیداز حدودا در 60% از بیماران مبتلا به پلی‌آرتریت میکروسکوپی و نیز سندرم چرج اشتراس دیده می شود. P-ANCA نیز ممکن است در بیماریهای دیگری هم دیده شود که از آنها می توان به بیماری التهابی روده و پلی آرتریت و گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک اشاره نمود.
کاربردهای آزمایش ANCA : اندازه گیری ANCA در سرم ، میلوپراکسید از یا پروتئیناز 3 ، می تواند در بررسی بیماران مبتلا به گرانولوماتوز وگنر مورد شک، سندرم های کلیوی، ریوی، یا واسکولیت سیستمیک مورد استفاده قرار گیرد. وجود مقادیر مثبت ANCA نباید به جای استفاده از بیوپسی یا آنژیوگرافی را در تشخیص بیماری گرانولوماتوز وگنر یا واسکولیت بگیرد.
در برخی بیماران اندازه گیری سریال ANCA نیز ممکن است در بررسی فعالیت یا موفقیت درمان استفاده شود.

ایمونولوژی و فلوسایتومتری

آموزش ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *