بخش ایمونوهماتولوژی

ایمونوهماتولوژی

  • مسئول بخش :
  • آقای علیرضا رمضانی(کارشناس علوم آزمایشگاهی)
  • در بخش ایمونوهماتولوژی ازمایشگاه دکترشریفی:
  • یکی از مهم ترین آزمایشاتی که در این بخش انجام می شود، آزمایش آنتی بادی اسکرینینگ است. این آزمایش در بیماران تالاسمی و مادران باردار پر خطر که سابقه سقط مکرر داشته اند بسیار حائز اهمیت است.
  • آزمایش آنتی بادی اسکرینینگ و RBC phonetype برای جست و جوی آنتی بادی ناخواسته در سرم یا پلاسمای بیماران و هم چنین جهت جلوگیری از تولید آنتی بادی ناشی از دریافت های خونی مکرر در بیماران تالاسمی استفاده می شود.
  • این آزمایش توسط نیروی کاملا مشخص و با تجربه و با استفاده از معرف های گلبولی غربالگری آنتی بادی انجام می شود که شامل یکسری گلبول استاندارد با فنوتایپ مشخص بوده که جهت شناسایی آنتی بادی های مهم بالینی استفاه می شود. حداقل آنتی بادی های قابل شناسایی به شرح ذیل می باشد :

Fyb, JKa, JKb D, C, E, c, e, K, k, M, N, S, s, P1, Lea, Leb Fya